درباره ما:
معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش باني امور فرهنگي هنري، در سطح جزيره كيش مي باشد. مديريت فرهنگي و آموزشي كه نظارت بر كليه فعاليت هاي فرهنگي و هنري در اين معاونت را به عهده دارد جهت رسيدگي هرچه بهتر و بوجود آوردن زمينه هاي حمايتي هرچه بيشتر از هنرمندان ساكن جزيره بانك اطلاعاتي از هنرمندان بوجود آورده است. اين سامانه به منظور تحليل هرچه بهتر و بررسي راحت تر پرونده هاي هنرمندان ساخته شده است كه لازم است كليه هنرمندان ساكن جزيره كيش با وجود داشتن پرونده هنري در اين حوزه اقدام به ثبت نام و مشخصات خود به صورت الكترونيكي در اين سامانه نمايند.