جدول فروش هفتگی :

  ردیف 
  فیلم                                      
            فروش هفتگی  ( تومان )                                  

                فروش کل تا دیروز                             

1
 تنگه ابو قربب
   
 2  دارکوب
   
 3  اتاق تاریک
   
 4  شعله ور
   
 5  خجالت نکش
   
 6 عرق سرد
   
 7  مصادره
   
 8  بمب،یک عاشقانه
   
 9 مغزهای کوچک زنگ زده
   
 10  فیل شاه
   
 11  به وقت شام    
 12 لاتاری
   
 13  چهار راه استانبول
   
 14  سرو زیر آب