جدول فروش هفتگی :

  ردیف 
  فیلم                                      
            فروش هفتگی  ( تومان )                                  

                فروش کل تا دیروز                             

1
 یک روز بخصوص
   
 2  ویلایی ها
   
 3  ماجرای نیمروز
   
 4  گشت ارشاد 2
   
 5  کارگر ساده نیازمندیم
   
 6  سد معبر
   
 7  سارا و آیدا
   
 8  زیر سقف دودی
   
 9  رگ خواب
   
 10  خوب ، بد ،جلف
   
 11  خفه گی
   
 12  بدون تاریخ بدون امضا
   
 13  ایتالیا ایتالیا
   
 14  اسرافیل    
15 آباجان